Тренінговий центр «Виховання доброчесності» функціонує на базі Відділення післядипломної освіти Донецького державного університету внутрішніх справ з вересня 2023 року.

Центр здійснює освітню, проєктну, міжнародну діяльність, у тому числі у межах участі університету у реалізації Програми з побудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (Програма ВІ). Центр створений з метою виховання, розвитку та пропаганди доброчесного світогляду серед працівників територіальних органів МВС України, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС України.

Цілі центру. Основна місія центру – сприяти розвитку та пропаганді доброчесного світогляду серед працівників МВС, підвищення розуміння доброчесних принципів та стандартів поведінки, яких повинні дотримуватися працівники системи МВС.

Основними завданнями центру є:

  • розробка та впровадження інноваційних навчальних програм, які спрямовані на формування у працівників МВС цінностей доброчесності, етики та професійних навичок;
  • здійснення професійної підготовки та навчання працівників МВС з питань доброчесності, етики та професійної поведінки, включаючи семінари, тренінги та курси;
  • формування етичної культури та сприятливого середовища з метою розуміння працівниками МВС важливості доброчесності та дотримання етичних принципів у межах діяльності;
  • здійснення моніторингу та оцінки рівня доброчесності серед працівників МВС, розроблення рекомендацій за результатами та проведення інформаційних та просвітницьких заходів для формування доброчесної свідомості.

Організатори:
Донецький державний університет внутрішніх справ

Партнери:

Управління запобігання корупції МВС України
Департамент освіти, науки та спорту МВС України
Представництво в Україні (за згодою)

Цільова аудиторія: співробітники закладів вищої освіти, здобувачі вищої освіти, працівники Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України  та інші зацікавлені особи.

Уповноважені з антикорупційної діяльності (та/або особи, на яких покладене виконання обов’язків уповноважених з антикорупційної діяльності), керівники, заступники керівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.

Орієнтовна кількість учасників за рік: при впровадженні навчання у форматі «онлайн» – до 50 осіб, у форматі «офлайн» – не більше 20 осіб.

Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять). Навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних лекцій, презентацій, відеоконференцій, семінарів (вебінарів), тренінгових занять, тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів інтернет-форумів у режимі віддаленого часу (онлайн) та у режимі реального часу (онлайн), самостійного вивчення відповідної навчально-методичної літератури.

Приблизний перелік тем, які можуть бути висвітлені в процесі навчання

№ п/п Тема лекції Анотація
1. Доброчесність як основна передумова гармонізації інтересів суспільства. Посилення гуманізації і соціалізації економіки і суспільства в цілому передбачає, в першу чергу, зміцнення моральних засад  шляхом зміни в усіх напрямках діяльності держави. Координація і регулювання ринкової економіки реалізуються за умови дотримання таких етичних принципів, як чесність, порядність, вірність зобов’язанням.
2. Загальні положення та принципи політики забезпечення дотримання доброчесності в суспільстві.

 

Доброчесність спрямована на боротьбу з антиморальними явищами. Забезпечення цього процесу потребує розробки політики  доброчесності, що має здійснюватися за такими напрямами: кодекс честі, етичні норми середовища, антикорупційні заходи, оцінка рівня внутрішньої культури та свідомості тощо. Належне виконання цих та інших дій є підґрунтям побудови суспільства з нульовою толерантністю до корупції.
3. Вимоги, обмеження та заборони як складова доброчесносної поведінки Поняття конфлікту інтересів, його види. Обов’язки у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів. Обмеження щодо одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Фінансовий контроль.

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення норм доброчесної поведінки. Дотримання доброчесності, як і в європейських країнах, має стати нормою життя кожної особи – тільки такі кроки дадуть поштовх до рівності, відкритості та  справедливості. Відповідно, це надаватиме ефективний поштовх до сталого розвитку громадянського суспільства.

4. Антикорупційне просвітництво як засіб пропаганди доброчесної поведінки та протидії корупції.

 

Антикорупційне просвітництво спрямоване на формування антикорупційного світогляду, міцних моральних основ особистості, громадянської позиції та стійких навичок антикорупційної поведінки. Очевидною є необхідність створення правової культури, яка розвивала б у громадян антикорупційну ідеологію і психологічну відповідальність та стійкість.
5. Ціннісні орієнтири доброчесної поведінки працівника МВС Формування уявлення про зв’язок цінностей особистості з етикою професійної діяльності працівника МВС. Побудова причино-наслідкових зв’язків між цінностями особистості і їх наслідками, формування уявлення про закріплення ціннісних орієнтирів через поведінкові моделі, розгляд рефлексійної моделі прийняття етичного ( в контексті доброчесності) вибору.
6. Роль керівника у розбудові доброчесності в колективі.

 

Керівник є прикладом і взірцем для колективу – це зобов’язує його власними вчинками  діяти у професійних ситуаціях з позиції доброчесності та професійної етики.

Керівний орган повинен продемонструвати лідерство та відданість антикорупційним політикам організації шляхом:

–  затвердження антикорупційної політики установи чи організації;

–  забезпечення узгодженості стратегії організації та антикорупційної політики;

–  перевірки та отримання у звітні періоди інформації про ефективність антикорупційних політик;

–  забезпечення процесу реалізації антикорупційної політики достатніми ресурсами (фінансовими, матеріально-технічними, експертними, комунікаційними).

Антикорупційні політики сприяють інтеграції антикорупційних принципів на всіх рівнях – від керівництва до кожного працівника.

 Перелік тем є приблизним та може змінюватися в залежності від цільової аудиторії навчання. Також додатково можуть бути надані наступні кейси, які більш спрямовані на антикорупційну складову:

  • міжнародні підходи до виховання доброчесності у секторі безпеки і оброни;
  • загальнотеоретичні положення запобігання та протидії корупції. Доброчесність;
  • загальні засади (основні принципи) доброчесної поведінки: законність та патріотизм; політична нейтральність та толерантність; інклюзивність та гендерна рівність; справедливість, відповідальність та ефективність; громадська діяльність; конфіденційність та недопустимість розголошення інформації;
  • національні підходи до виховання доброчесності для працівників структур системи МВС;
  • правила професійної етики для працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що належить до сфери управління МВС;
  • фінансовий контроль, моніторинг способу життя та обмеження як складова виховання доброчесності.