Лекція №1. Доброчесність як основна передумова гармонізації інтересів суспільства

Посилення гуманізації і соціалізації суспільства в цілому передбачає в першу чергу зміцнення моральних засад шляхом зміни в усіх напрямках діяльності держави. Дотримання етичних принципів, чесність і порядність як складова доброчесної поведінки.

Лектор – Олена БУЛГАКОВА

Лекція №2. Загальні положення та принципи політики забезпечення дотримання доброчесності в суспільстві

Доброчесність спрямована на боротьбу з антиморальними явищами. Забезпечення цього процесу потребує розробки політики доброчесності, що має здійснюватися за такими напрямами: кодекс честі, етичні норми середовища, антикорупційні заходи, оцінка рівня внутрішньої культури та свідомості тощо. Належне виконання цих та інших дій є підґрунтям побудови суспільства з нульовою толерантністю до корупції.

Лектор – Тетяна КОНОНЕНКО

Лекція №3. Вимоги, обмеження та заборони як складова доброчесносної поведінки

Поняття конфлікту інтересів, його види. Обов’язки у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів. Обмеження щодо одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Фінансовий контроль.

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення норм доброчесної поведінки. Дотримання доброчесності, як і в європейських країнах, має стати нормою життя кожної особи – тільки такі кроки дадуть поштовх до рівності, відкритості та справедливості. Відповідно, це надаватиме ефективний поштовх до сталого розвитку громадянського суспільства.

Лектор – Іван ХОЗЛУ

Лекція №4. Антикорупційне просвітництво як засіб пропаганди доброчесної поведінки та протидії корупції

Антикорупційне просвітництво спрямоване на формування антикорупційного світогляду, міцних моральних основ особистості, громадянської позиції та стійких навичок антикорупційної поведінки. Очевидною є необхідність створення правової культури, яка розвивала б у громадян антикорупційну ідеологію і психологічну відповідальність та стійкість.

Лектор – Ірина ОЗЕРНА

Лекція №5. Ціннісні орієнтири доброчесної поведінки працівника МВС

Формування уявлення про зв’язок цінностей особистості з етикою професійної діяльності працівника МВС. Побудова причино-наслідкових зв’язків між цінностями особистості і їх наслідками, формування уявлення про закріплення ціннісних орієнтирів через поведінкові моделі, розгляд рефлексійної моделі прийняття етичного ( в контексті доброчесності) вибору.

Лектор – Андрій ФОМЕНКО

Лекція №6. Роль керівника у розбудові доброчесності в колективі

Керівник є прикладом і взірцем для колективу – це зобов’язує його власними вчинками діяти у професійних ситуаціях з позиції доброчесності та професійної етики.
Керівний орган повинен продемонструвати лідерство та відданість антикорупційним політикам організації шляхом:
– затвердження антикорупційної політики установи чи організації;
– забезпечення узгодженості стратегії організації та антикорупційної політики;
– перевірки та отримання у звітні періоди інформації про ефективність антикорупційних політик;
– забезпечення процесу реалізації антикорупційної політики достатніми ресурсами (фінансовими, матеріально-технічними, експертними, комунікаційними).
Антикорупційні політики сприяють інтеграції антикорупційних принципів на всіх рівнях – від керівництва до кожного працівника.

Лектор – Катерина УДОД